Πληροφορούμε τους πελάτες μας ότι σύμφωνα με την Περί Φόρου Εισοδήματος Νομοθεσία οι ημερομηνίες υποβολής και πληρωμής της προσωρινής φορολογίας για το έτος 2020 είναι οι ακόλουθες:

31/07/2020

Υποβολή δήλωσης και πληρωμή 1ης δόσης

31/12/2020

Πληρωμή 2ης δόσης – τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης της προσωρινής φορολογίας (εάν χρειάζεται)

Η προσωρινή φορολογία υπολογίζεται με βάση τα αναμενόμενα κέρδη που υπολογίζεται ότι θα προκύψουν για το φορολογικό έτος 2020 για τα νομικά πρόσωπα και τους αυτοεργοδοτούμενους.

 

Υπενθυμίζεται ότι ο φορολογικός συντελεστής για εταιρείες ανέρχεται στο 12.5%.

Η μη έγκαιρη υποβολή της δήλωσης και πληρωμή των δόσεων θα συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 5% καθώς επίσης και τόκου προς 1.7% επί του πληρωτέου ποσού.

Νομικά πρόσωπα και αυτοεργοδοτούμενοι οι οποίοι για το έτος 2020 θα πραγματοποιήσουν κέρδη και δεν θα υποβάλουν προσωρινή φορολογία θα τους επιβληθεί επιπρόσθετη φορολογία 10% επί του τελικού οφειλόμενου φόρου που θα προκύψει για το συγκεκριμένο έτος. Το ίδιο ισχύει και για πληρωμή προσωρινής φορολογίας η οποία δεν θα καλύπτει τουλάχιστον το 75% του τελικού κέρδους για το έτος.

Παρακαλείστε λοιπόν να υπολογίσετε το αναμενόμενο κέρδος της εταιρείας σας και/ή το προσωπικό κέρδος (εάν είστε αυτοεργοδοτούμενος) για το έτος 2020 και τον αναμενόμενο φόρο που θα προκύψει και να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό.

ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ
ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Ετοιμαστείτε για έμπειρη, προσαρμοσμένη καθοδήγηση

ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΙΔΙΚΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2020 ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΑΓΓΛΙΚΑ